Ekológia

Spoločnosť DOPABAL s.r.o. sa systematicky a komplexne venuje znižovaniu zaťaženia životného prostredia odpadmi vznikajúcimi pri výrobe nie len svojich produktov ale aj odpadmi vznikajúcich v iných podnikoch.

V roku 2007 bol spoločnosti DOPABAL s.r.o. udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov spôsobom R3, ktorý bol v zmysle legislatívy odpadového hospodárstva obnovovaný a predlžovaná platnosť tohto súhlasu.

Ekológia [1]
Ekológia [1]
Ekológia [1]

V roku 2019 bol spoločnosti DOPABAL s.r.o. udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov znečistených nebezpečnými látkami čiže nebezpečnými odpadmi spôsobom R3. Kapacita zariadenia na zhodnocovania nebezpečných odpadov je 3500 ton/rok čo predstavuje štatisticky celkovú ročnú produkciu týchto odpadov v SR.

Ekológia [2]
Ekológia [2]
Ekológia [2]
Ekológia [2]
Ekológia [2]

Spoločnosť DOPABAL s.r.o. si plní všetky legislatívne požiadavky v oblasti obalov, je zaregistrovaná v zozname výrobcov obalov MŽP SR pod číslom PO_0009018  a je členom Organizácie zodpovednosti výrobcov NATRUR–PACK, a.s.

Ekológia [3]